Czerwiec 4, 2014

Do czego służy przerwanie biegu przedawnienia?

Upływ terminu przedawnienia roszczeń wywołuje dla wierzyciela szereg negatywnych konsekwencji. W toku postępowania sądowego dłużnik będzie bowiem mógł podnieść skuteczny zarzut przedawnienia prowadzący do oddalenia powództwa […]
Marzec 10, 2014
zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych

W każdej umowie może znaleźć się zastrzeżenie, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego dłużnik będzie obowiązany do zapłaty określonej kary umownej. Zastrzeganie kar […]
Marzec 8, 2014
niedopuszczalność kary umownej

Zastrzeganie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne

Artykuł 483 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w umowie może znaleźć się zastrzeżenie zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania […]
Luty 24, 2014
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych

W obecnych czasach mamy do czynienia z wieloma inwestycjami budowlanymi. Jest to związane nie tylko z wykorzystywaniem przez Polskę funduszy płynących z Unii Europejskiej lecz również […]