kontakty z dzieckiem adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Kara pieniężna w przypadku udaremnienia lub nie wywiązania się z ustalonych kontaktów z dzieckiem
Listopad 24, 2013
zrzeczenie się dziedziczenia - prawo spadkowe adwokat Toruń - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Jak zrzec się dziedziczenia?
Listopad 27, 2013

Prawo do zachowku to roszczenie o wypłatę równowartości określonej części majątku po zmarłym. Roszczenie to przysługuje członkom najbliższej rodziny, którzy zostali pominięci w testamencie albo którzy przy dziedziczeniu ustawowym nie otrzymali nic, ponieważ spadkodawca za życia w drodze darowizn wyzbył się całego majątku. Roszczenie o zachowek winno być dochodzone od dziedziczących w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku. Po upływie tego terminu roszczenie ulegnie przedawnieniu.

 Komu przysługuje zachowek?

Nie wszyscy członkowie rodziny pominięci w testamencie mogą się jednak domagać części spadku po zmarłym. Prawo to przysługuje tylko zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, tym ostatnim jednak tylko wtedy, gdyby byli powołani do dziedziczenia z ustawy (zatem wówczas gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci i wnuków). Roszczenie o zachowek nie przysługuje natomiast rodzeństwu spadkodawcy.

Jak ustalić wysokość zachowku?

Wysokość zachowku uzależniona jest od tego, kto z roszczeniem o jego wypłatę występuje. Generalnie uprawnionemu przysługuje zachowek w wysokości połowy należnego mu udziału spadkowego. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek wobec osób małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy. Premiując niejako ich trudną sytuację życiową przyjął bowiem, iż mogą one dochodzić zachowku w wysokości 2/3 tak liczonego udziału spadkowego.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja obdarowanego. Jeżeli bowiem spadkodawca uczynił na rzecz uprawnionego darowiznę jej wartość zalicza się na poczet należnego mu zachowku, bez względu na to, ile lat przed śmiercią spadkodawcy ją otrzymał.

Egzekwowanie roszczenia o zachowek jest możliwe na drodze polubownej albo przed sądem

Zachowek jest długiem spadkowym co oznacza, iż do momentu działu spadku solidarnie odpowiadają za niego wszyscy spadkobiercy testamentowi oraz zapisobiorcy windykacyjni. Oznacza to, iż z roszczeniem o zapłatę można wystąpić do dowolnie wybranego spadkobiercy. Po dokonaniu działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada jedynie do wartości swego udziału spadkowego.

Dobrowolna zapłata zachowku może nastąpić na podstawie umowy (pisemnej lub ustnej) zawartej między spadkodawcą , a uprawnionym do zachowku.

Jeżeli jednak spadkodawca nie chce zapłacić zachowku, sprawa powinna zostać skierowana do sądu. Właściwym do jej rozpoznania będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Należy pamiętać, iż wraz z wniesieniem pozwu powód obowiązany jest uiścić wpis sądowy, równy wartości 5 procent wartości przedmiotu sporu.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.