Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
Maj 8, 2015
Zalety związane z prowadzeniem zakładu pracy chronionej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Zalety związane z prowadzeniem zakładu pracy chronionej
Maj 13, 2015

Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem przystosowanym do zatrudniania osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności. Do głównych celów jego funkcjonowania należy nie tylko wypracowanie zysku, jak w każdej firmie, ale także aktywizacja zawodowa osób, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy.

Decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:a) prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy;b) zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty;c) przez co najmniej 6 miesięcy osiągać następujące wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych: o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych, stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;d) posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych;e) zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Pracodawca, który otrzymał status Zakładu Pracy Chronionej, pod rygorem utraty tego statusu musi utrzymywać warunki opisane powyżej. Dodatkowo ZPChr tworzy (głównie ze zwolnień z podatków i opłat) Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Środki z tego funduszu przeznaczane są przede wszystkim na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą pracowników. Jeśli pracodawca nieprawidłowo wydaje te pieniądze, musi zwrócić je na rachunek ZFRON oraz zapłacić karę do PFRON w wysokości 30% kwoty źle wydanych środków.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.