Czy sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego może być właściciel mieszkania, do którego się wdarł lub na żądanie osoby uprawnionej go nie opuścił?
Maj 28, 2014
Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
Czerwiec 6, 2014

Upływ terminu przedawnienia roszczeń wywołuje dla wierzyciela szereg negatywnych konsekwencji. W toku postępowania sądowego dłużnik będzie bowiem mógł podnieść skuteczny zarzut przedawnienia prowadzący do oddalenia powództwa (czyli mówiąc najprościej – przegrania sprawy).

Prowadzi to do sytuacji, w której wprawdzie dług nadal istnieje, ale nie ma prawnych możliwości jego wyegzekwowania do dłużnika. Przezorny wierzyciel może jednak nie dopuścić do przedawnienia swojego roszczenia. Sposobem na to jest przerwanie biegu przedawnienia o którym mowa w kodeksie cywilnym.

Sposoby przerwania biegu przedawnienia

Czynności prowadzące do przerwania biegu przedawnienia zasadniczo dzielą się na dwie grupy:

      • uzależnione od działania wierzyciela (zawezwanie do próby ugodowej, złożenie pozwu),
      • uzależnione od samego dłużnika (uznanie długu)

Należy przy tym pamiętać, iż przerwania biegu przedawnienia nie powoduje samo skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty.

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest szybkim i tanim sposobem przerwania przedawnienia, w szczególności dla tych wierzycieli, którzy nie chcą inicjować postępowania sądowego. Zawezwanie do próby ugodowej następuje w wyniku złożonego w sądzie wniosku, od którego należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Wniosek składa się bez względu na wartość przedmiotu sporu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) przeciwnika. W treści wniosku należy oznaczyć roszczenie nim objęte, nie ma przy tym potrzeby przytaczania dowodów na wykazanie dochodzonych żądań. Na skutek złożonego wniosku sąd wyznaczy posiedzenie pojednawcze, o którego terminie poinformuje obie strony. W trakcie posiedzenia dojdzie do pertraktacji ugodowych. Nie ma jednak obowiązku zawarcia ugody. Niestawienie się na posiedzeniu pojednawczym przez osobę, która zawezwanie złożyła, może jednak skończyć się dla niej koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jeśli osoba, która zawezwała przeciwnika do próby ugodowej nie stawi się (osobiście lub przez pełnomocnika) na posiedzenie pojednawcze, to sąd, na żądanie przeciwnika, nałoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową Chodzi tu przede wszystkim o zwrot kosztów zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego.

Uznanie długu

Przerwanie przedawnienia może być także konsekwencją czynności samego dłużnika, który uznał dług. Uznanie może przybrać formę właściwą (w postaci umowy, w której obie strony stwierdzają istnienie roszczenia) lub niewłaściwą (polegające na jednostronnym przyznaniu się dłużnika do istnienia długu). Uznanie niewłaściwe może także przybrać formę zwrócenia się przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty, odroczenia terminu płatności, obniżenia odsetek, zwolnienia z długu czy zapłaty odsetek.

Przerwanie biegu przedawnienia w postępowaniu sądowym

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić także przed Sądem oraz innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, a także przez wszczęcie mediacji .W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. W praktyce oznacza to, że w okresie, gdy sprawą zajmuje się sąd, sąd polubowny czy komornik, przedawnienie w ogóle nie biegnie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I ACz 953/12. stwierdził, iż „Termin przedawnienia po jego przerwaniu biegnie na nowo od daty uprawomocnienia się orzeczenia, kończącego postępowanie, o którym mowa w art. 24 § 2 K.c.”

Skutki przerwania biegu przedawnienia

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Przykładowo jeśli dla naszego roszczenia właściwy jest 2-letni termin przedawnienia, zaś do przerwania biegu przedawnienia doszło po 1 roku i 9 miesiącach w dniu 6 czerwca 2014 r. to bieg terminu rozpoczyna się na nowo od tego dnia i roszczenie przedawni nam się dopiero w dniu 7 czerwca 2016 r.

Należy przy tym pamiętać, iż bieg terminu przedawnienia może być przerywany wielokrotnie, zaś po każdym przerwaniu jest naliczany od początku.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.