Adwokat Toruń Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminów wypowiedzenia - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej bez zachowania terminów wypowiedzenia
Styczeń 15, 2014
Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku - wypadek na chodniku odszkodowanie adwokat Toruń
Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku
Styczeń 18, 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – prawo energetyczne, która wprowadził definicję odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do tej grupy możemy zaliczyć osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawy energii oraz mieszka w nieruchomości, gdzie energia elektryczna jest dostarczana. Dodatek energetyczny jest rodzajem pomocy społecznej z której skorzystać może każda osoba spełniająca wymienione wyżej warunki.

Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dla wszczęcia postępowania w sprawie niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną. Pojawił się jednak pewien problem, którego ustawodawca chyba nie przewidział. Otóż, dodatek przeznaczony jest dla osób o niewielkich dochodach, ale żeby go uzyskać należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Pozornie powoduje to, że wiele osób nie będzie mogło starać się o to świadczenie. Jest jednak pewien wyjątek od tej zasady, o czym mowa poniżej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opodatkowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013r. poz 984), dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł. Niektóre rodzaje decyzji, np. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, objęte są zwolnieniem z opłaty (zgodnie z ust. 53 kolumną 4 pkt 2 załącznika). Ustawodawca nie przewidział jednak zwolnienia dla świadczenia energetycznego.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa mogą się starać o zwolnienie z obowiązku jej uiszczenia. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego muszą dołączyć w takim wypadku zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Pomimo że zwolnienie z opłaty skarbowej jest formą pomocy o charakterze pieniężnym, nie można ograniczać analizy kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania – z powodu ubóstwa – wyłącznie ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. W świetle postanowień art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej zwolnienie z opłaty skarbowej stosowane jest w przypadku, gdy określona osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (a więc jakichkolwiek świadczeń), natomiast podstawą udzielenia tych świadczeń jest kryterium ubóstwa. Z punktu widzenia omawianego zwolnienia z opłaty skarbowej decydujące zatem znaczenie ma korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, a nie korzystanie z konkretnej formy świadczenia społecznego. Ustawa o pomocy społecznej wymienia 7 rodzajów świadczeń pieniężnych (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, pomoc dla rodzin zastępczych) oraz 18 rodzajów świadczeń niepieniężnych (np. bilet kredytowany, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie). Należy zaznaczyć, że dla zastosowania zwolnienia z opłaty skarbowej nie mają znaczenia przyczyny, które doprowadziły do ubóstwa określonej osoby.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy o Opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo energetyczne złożenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego wiąże się z koniecznością uiszczenia przez obowiązanego opłaty skarbowej. Jednocześnie osoby wskazane w art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej mogą się ubiegać o zwolnienie z obowiązku jej poniesienia.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.