kontakty z dzieckiem adwokat toruń - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Możliwość ustalenia kontaktów z dzieckiem
Listopad 23, 2013
kontakty z dzieckiem adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Kara pieniężna w przypadku udaremnienia lub nie wywiązania się z ustalonych kontaktów z dzieckiem
Listopad 24, 2013

Należy pamiętać, że w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa majątkowe czyli np. dom, samochód, oszczędności ale również pasywa czyli długi np. z tytułu kredytu bankowego, zaległości podatkowych czy z tytułu ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli długów spadkowych w ogóle nie ma najprościej jest przyjąć spadek wprost. Dla tej czynności nie jest potrzebne żadne działanie, w tym składanie oświadczeń przed sądem albo notariuszem. Z kolei, w przypadku gdy długi spadkowe istnieją warto zabezpieczyć się składając oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Na złożenie tych oświadczeń mamy 6 miesięcy licząc od śmierci spadkodawcy. Jeśli spóźnimy się, albo przegapimy ten termin powstaną skutki tak jakbyśmy przyjęli spadek wprost. Będziemy wtedy odpowiadać naszym własnym majątkiem za ewentualne długi spadkodawcy. Niniejszy artykuł wskazuje w jaki sposób można odrzucić spadek i odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczyć albo wyłączyć.

 

Jak już wspomniałem, osoba, która otrzymała i przyjęła spadek wprost co do zasady ponosi odpowiedzialność za długi spadkodawcy.

Każdemu spadkobiercy przysługuje prawo do:

– przyjęcia spadku wprost,

– przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza,

– odrzucenia spadku.

Forma odrzucenia spadku

Ta ostatnia możliwość wydaje się szczególnie atrakcyjna w sytuacji, gdy spadek obciążony jest długami przewyższającymi jego wartość. Należy przy tym zauważyć, iż nie ma tu znaczenia charakter tych długów. W równym stopniu spadkobierca jest zatem odpowiedzialny za dług wobec państwa (np. niezapłacony podatek) jak i wobec podmiotu prawa cywilnego (np. zaległa wierzytelność).

Odrzucenie spadku następuje w drodze oświadczenia złożonego przed notariuszem lub sądem rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Oświadczenie to może być także złożone w sądzie spadku, w trakcie rozprawy o stwierdzenie jego nabycia.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Spadkobierca może odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podstawie powołania (np. o odnalezieniu testamentu). Niezłożenie oświadczenia w tym terminie skutkuje przyjęciem spadku wprost, a zatem ze wszystkimi jego długami.

W wypadku odrzucania spadku tylko przez jednego spośród kilku spadkobierców przypadający mu udział spadkowy będzie dzielony między pozostałe osoby dziedziczące po spadkobiercy z ustawy.

Jaki jest koszt złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Koszt oświadczenia o odrzuceniu spadku składanego przed sądem wynosi 50 zł. Za oświadczenie składane przed notariuszem zapłacimy także 50 zł, powiększone o koszty wypisu praz 23% stawkę VAT.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.