ubezpieczenie OC zakres Kto objęty jest ochroną z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Kto objęty jest ochroną z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego?
Maj 7, 2014
Brak wiedzy o ciąży jako przesłanka do uchylenia się od skutków złożonego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Maj 12, 2014

W obecnych czasach częstym zjawiskiem jest zawieranie małżeństw z obcokrajowcami, poza granicami naszego państwa. W sytuacji, w której każde z małżonków posiada obywatelstwo innego kraju, zaś małżonkowie zdecydowali się na rozwód powstaje pytanie według jakiego prawa, w jakim kraju i przed jakim sądem mogą się rozwieść.

Rozwód na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli małżonkowie posiadają miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej powyższy problem rozstrzyga rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.Zgodnie z powyższym rozporządzeniem właściwym do rozpoznawania sprawy o rozwód jest Sąd państwa:a) w którym oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub- małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub- strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub- w przypadku wspólnego pozwu jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub powód ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub- powód ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój ?domicile?;

b) którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają swój wspólny ?domicile? (miejsce stałego zamieszkania).

Rozwód poza Unią Europejską

W wypadku Państw nie należących do Unii Europejskiej powyższy problem najczęściej będzie rozstrzygnięty w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące jurysdykcji krajowej, a zawarte w art. 1103 i 1103 [1]. Na mocy powyższych przepisów Sąd polski będzie właściwy do rozwiązania małżeństwa jeżeli wystąpi choćby jeden z poniższych warunków:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli powyższe warunki nie występują rozwód najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony poza granicami Polski. Na marginesie dodać należy, iż uznania wyroku rozwodowego wydanego w Sądzie poza granicami Polski, a następnie wpisanie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego na wniosek zainteresowanego.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.