prawo spadkowe adwokat Toruń -Jak odrzucić spadek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jak odrzucić spadek?
Listopad 24, 2013
adwokat prawo spadkowe toruń -Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Czym jest zachowek i jak go dochodzić?
Listopad 25, 2013

Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem zawartych w postanowieniu sądu, ugodzie sądowej albo ugodzie zawartej przed mediatorem może okazać się kosztowne. Jeżeli jeden z rodziców nie pojawia się na umówionych spotkaniach albo rodzic pod którego pieczą dziecko pozostaje utrudnia mu kontakty to w obu przypadkach – odpowiednio – zobowiązany do kontaktów z dzieckiem albo uprawniony mogą żądać nałożenia przez Sąd kary pieniężnej na drugą stronę. Kara ta jest wypłacana osobie która złożyła do Sądu wniosek w tej kwestii.

Złożenie wniosku jest warunkiem procedowania w tej sprawie. Sąd Rodzinny nie ma kompetencji, aby podejmować działanie z urzędu. Wniosek o nałożenie kary pieniężnej podlega opłacie. Jest ona wspólna dla obu etapów postępowania, o których napiszę w dalszej części. Wraz z wnioskiem należy złożyć odpis orzeczenia sądu ustalającego kontakty z dzieckiem, ugody sądowej albo ugody zawartej przed mediatorem.

W treści pisma należy opisać zachowania strony, która nie wywiązywała się z kontaktów z dzieckiem albo bezprawnie stała im na przeszkodzie. Do typowych przykładów należą ukrywanie dziecka czy pojawianie się na spotkaniach w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem narkotyków. Oczywiście możliwych kombinacji jest znacznie więcej.

Postępowanie składa się z dwóch etapów. Pierwszy jest niejako etapem „ostrzegawczym”.  Dopiero w drugim etapie Sąd może zasądzić od nielojalnego rodzica określoną karę pieniężną. Druga faza postępowania rozpoczyna się w momencie, w którym jedna ze stron zawiadomi Sąd o fakcie dalszego uchylania się od wykonania obowiązków przez przeciwnika procesowego. W trakcie nakładania kary Sąd ustala jej wysokość oraz mnoży ją przez ilość naruszeń których dopuściła się osoba zobowiązana.

W trakcie każdego z etapów Sąd ma obowiązek wysłuchać obie strony.

Ostatecznie, Sąd nakłada karę pieniężną na uczestnika postępowania w drodze postanowienia. Jest ono zaskarżalne do Sądu wyższej instancji.

Po uprawomocnieniu się postanowienia, nie jest konieczne występowanie o nadanie klauzuli wykonalności. Ustawodawca zdecydował, że prawomocne postanowienie w tym przedmiocie jest tytułem wykonawczym. Dzięki temu od razu istnieje możliwość skierowania do Komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Pragnę podkreślić, że powyższe omówienie stanowi jedynie skrót najważniejszych informacji o tej instytucji prawnej. W rzeczywistości jest ona o wiele bardziej skomplikowana.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.