Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Od czego zacząć przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski?
Październik 18, 2014
Możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony
Październik 22, 2014
Pokaż wszystkie
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

W jednym z wcześniejszych wpisów wskazałem, iż odpowiedzialność z tytułu kar umownych pokrywa się z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ponieważ przepisy dotyczące kar umownych znalazły się w tym samym dziale kodeksu cywilnego dotyczącym skutków niewykonania zobowiązań.

Przy tradycyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej istotne są trzy podstawowe elementy wina, szkoda i związek przyczynowo-skutkowy między nimi. Przesłanki tej odpowiedzialności doznają jednak drobnej modyfikacji w związku z brzmieniem przepisu art. 484 § 1 kc.

 

Wskazany artykuł stanowi, iż:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Należy zatem zauważyć, że wprost z przepisu wynika, iż szkoda należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Uprawniony z tytułu kar umownych nie musi zatem dowodzić, że szkoda została przez niego rzeczywiście poniesiona. Mało tego nie musi udowadniać czy szkoda w ogóle wystąpiła. W judykaturze wskazuje się, że art. 484 kc określa jedynie podstawy zasądzenia kar umownych i zdejmuje z wierzyciela ciężar dowodzenia poniesienia szkody (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2013 r., sygn. akt: I ACa 443/13).

W kwestii podstaw do naliczania kar umownych wypowiadał się w ostatnim czasie również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 maja 2014 r. stwierdzając, że:

Zamieszczony w art. 484 § 1 KC zwrot ?bez względu na wysokość poniesionej szkody” oznacza, że nie ma znaczenia sam fakt wystąpienia szkody, zatem przepis powyższy de lege lata modyfikuje ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej dłużnika w razie powstania obowiązku zapłaty przez niego kary umownej, gdyż jej zapłata powinna nastąpić bez względu na fakt wystąpienia i wysokość poniesionej szkody.

W związku z powyższym pojawia się jednak inne pytanie – co w przypadku, gdy to dłużnik zobowiązany do zapłaty kary umownej wykaże w trakcie postępowania sądowego, że wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – o ile nawet wykazanie, że szkoda nie wystąpiła nie ma żadnego wpływu na konieczność zapłaty kar umownych, o tyle może mieć wpływ na możliwość miarkowania kar umownych.

Miarkowanie polega na zmniejszeniu kary umownej na żądanie dłużnika złożone w toku postępowania sądowego. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do jednego z moich wcześniejszych wpisów.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.