Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Czerwiec 12, 2014
Zalety i wady postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Zalety i wady postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Czerwiec 23, 2014

Bywają sytuacje, w których pacjenci mają utrudniony dostęp do własnej dokumentacji medycznej. Najczęściej dzieje się tak podczas sporu z lekarzem co do zaistnienia tzw. zdarzenia medycznego (błędu medycznego) polegającego najczęściej na niewłaściwej diagnozie, sposobie leczenia lub zakażeniu czynnikami chorobotwórczymi.

W takich przypadkach lekarze odmawiają pacjentom prawa do wglądu lub wykonywania kopii dokumentacji medycznej. Należy jednak podkreślić, że takie działanie nie jest zgodne z prawem.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Przysługujące pacjentowi prawo należy do praw człowieka. Prawo te przysługuje każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca udzielania świadczenia medycznego. Żaden pacjent nie może być przez jakiekolwiek działania czy zaniechania pozbawiony tych praw. W szczególności, żaden lekarz nie może odmówić wydania dokumentów dotyczących leczenia danego pacjenta.

Prawo pacjenta do dostępu do własnej dokumentacji medycznej jest wielokrotnie podkreślane w aktach prawnych różnej rangi. Minimalne standardy praw pacjenta wyznaczają przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego, w tym m.in. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 19 ust. 2) i Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 10). Podstaw prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej można szukać również w art. 51 Konstytucji RP.

Prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych jest ściśle związane z prawem do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu, jak również o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

W tym miejscu wskazać należy, że zasady realizacji prawa do dostępu do dokumentacji medycznej są jednakowe dla pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, oraz dla pacjentów uzyskujących te świadczenia w ramach praktyk zawodowych, nie ma również znaczenia, czy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma status świadczeniodawcy. Podmiot ten jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną swoich pacjentów oraz zapewniać ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej ujęte zostało również w akcie wykonawczym jakim jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014 r., poz. 177). Przepis § 78 ust. 1 ww. rozporządzenia wprost stanowi, iż podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.

Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić poprzez: wgląd, w tym także do baz danych dotyczących ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii albo poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Pacjent może wybrać formę udostępnienia mu dokumentacji medycznej.

Pacjent ma przy tym prawo żądać wydania kopii całej historii choroby. Kserokopie mogą być sporządzane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych bądź pacjenta na miejscu, natomiast jako zasadę należałoby przyjąć, że wydawanie dokumentacji zbiorczej powinno następować przez sporządzanie przez podmiot odpowiednich wyciągów.

Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa pozwalają zakładom opieki zdrowotnej żądać opłat za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.