zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych
Marzec 10, 2014
Powództwo przedwczesne a powaga rzeczy osądzonej (res iudicata)
Kwiecień 16, 2014

Na gruncie przepisów ustawy deweloperskiej nabywca w kilku przypadkach ma możliwość odstąpienia od umowy. Należy o nich pamiętać, bowiem postanowienia umowy deweloperskiej nie mogą tych przypadków zawężać, mogą jednak ich listę rozszerzać. Podstawę odstąpienia nabywcy od umowy deweloperskiej stanowi art. 29 ust. 1 ustawy deweloperskiej oraz przyczyny, które mogą zostać wskazane w samej umowie.

 

Podstawy odstąpienia od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej musi zostać uzasadnione przyczyną w postaci niewykonania przez dewelopera ciążących na nim obowiązków. Jeżeli przyczyna taka zaistnieje, nabywca ma wybór ? zaniechać jakichkolwiek działań, wówczas umowa będzie obowiązywała nadal, albo złożyć deweloperowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli będzie ono skuteczne, umowa deweloperska przestaje obowiązywać dewelopera i nabywcę. Deweloper musi zwrócić nabywcy wpłacone pieniądze, a nabywca nie ma prawa oczekiwać przeniesienia na niego praw własności nieruchomości. Zgoda dewelopera na odstąpienie przez nabywcę od umowy nie jest wówczas konieczna.Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy deweloperskiej. Wspomniany przepis daje nabywcy prawo odstąpienia, jeśli umowa deweloperska nie zawiera wszystkich elementów ustawowych zawartych w jej art. 22. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, że niektóre z nich mogą wystąpić jedynie w przypadku nabywania mieszkania, a inne ? jedynie w przypadku kupowania domu jednorodzinnego. W razie umowy dotyczącej np. mieszkania odstąpienie od umowy deweloperskiej z uwagi na brak polegający na niewskazaniu położenia domu jednorodzinnego nie będzie możliwe.

Niezgodność umowy z treścią prospektu informacyjnego

Nabywca posiada także prawo odstąpienia od umowy wówczas, gdy treść umowy deweloperskiej będzie niezgodna z treścią doręczonego nabywcy prospektu informacyjnego, za wyjątkiem zmian dokonanych w umowie za zgodą nabywcy i wyraźnie podkreślonych w treści umowy deweloperskiej. Również, jeżeli deweloper nie doręczył nabywcy prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy deweloperskiej nabywca będzie miał prawo odstąpić od umowy.

Podstawę odstąpienia stanowi także nierzetelność prospektu informacyjnego ? jeśli dane w nim zwarte będą niezgodne z rzeczywistością wedle stanu na dzień podpisania umowy deweloperskiej. Podstawę prawną stanowi tu art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazujący na możliwość odstąpienia wówczas gdy informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej oraz jeśli nie będzie on zawierał wszystkich danych wymaganych przez prospekt informacyjny wedle wzoru ustawowego.

Termin odstąpienia od umowy deweloperskiej

Należy w tym miejscu pamiętać, że nabywca w swym prawie odstąpienia od umowy jest ograniczony 30 dniowym terminem na złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu.

Dodatkowe przyczyny odstąpienia od umowy deweloperskiej

Dodatkowe przyczyny odstąpienia od umowy deweloperskiej stanowią te związane z opóźnieniem w zawarciu przez dewelopera i nabywcę umowy przenoszącej własność nieruchomości. Chodzi tu o przypadki, w których przekroczenie terminu przeniesienia własności następuje z przyczyn leżących po stronie dewelopera a nie jest wynikiem unikania zawarcia umowy przez nabywcę. W takiej sytuacji nabywca nie może jednak odstąpić od umowy od razu, w pierwszej bowiem kolejności nabywca powinien wyznaczyć deweloperowi dodatkowy 120 dniowy termin na zawarcie umowy przyrzeczonej. Dopiero gdy deweloper okresu tego nie dotrzyma nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.