odpowiedzialność karna po alkoholu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - prawnik Toruń
Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości oraz ich wpływ na odpowiedzialność karną uczestników ruchu drogowego
Listopad 28, 2013
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zalety - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens - adwokat Toruń
Zalety prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Listopad 30, 2013

Rodzice mają względem dziecka nie tylko wiele uprawnień, ale również wiele obowiązków. Jest to związane z faktem, że to na nich spoczywa obowiązek wychowania dziecka i przystosowania do norm panujących w społeczeństwie. Ogół tych uprawnień i obowiązków nosi miano władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy jeden albo oboje rodziców źle wywiązują się z powierzonych im zadań albo nadużywają swoich uprawnień względem małoletniego Sąd może podjąć decyzję o ograniczeniu albo pozbawieniu ich atrybutu władzy rodzicielskiej.

Sąd może w takich przypadkach działać z urzędu albo na wniosek jednego z rodziców. Ja postaram się omówić drugi z trybów, kiedy wniosek pochodzi od drugiego z rodziców.

W sytuacji, gdy jeden z rodziców nadużywa swoich uprawnień względem dziecka albo nie wywiązuje się z obowiązków, drugi z rodziców może w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka złożyć wniosek o pozbawienie albo ograniczenie mu władzy rodzicielskiej.

Sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu jednego lub obojga z rodziców władzy rodzicielskiej w szczególności, gdy:

1) władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. rodzic porzucił rodzinę, wyjechał za granicę, wyprowadził się do innego miasta i trwale nie interesuje się dzieckiem, odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności),

2) nadużywają władzy rodzicielskiej (np. zmuszają dziecko do popełniania przestępstw, do żebractwa, wykorzystują seksualnie, rozpijają małoletniego, czy odurzają środkami narkotycznymi);

3) w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dziecko, nie zaspokajają jego podstawowych potrzeb, uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego).

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci jej wszystkie atrybuty. Nie ma zatem prawa do uczestniczenia w wychowaniu dziecka, nie może zarządzać jego majątkiem, decydować o istotnych sprawach związanych z życiem dziecka jak wybór przedszkola, szkoły, koloniach czy innych wyjazdach. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza natomiast, że rodzic nie musi już uiszczać świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto, należy podkreślić, że władza rodzicielska jest niezależna od uprawnień do kontaktów z dzieckiem, dlatego nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma możliwość i obowiązek utrzymywania kontaktów z małoletnim. Wyjątkowo, Sąd może z pewnych przyczyn zakazać rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej utrzymywania kontaktów z dzieckiem jeżeli dalsze utrzymywanie tych kontaktów miałoby zagrażać dobru dziecka.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.