warunkowe przedterminowe zwolnienie toruń adwokat, prawnik, kancelaria Ius CogensKiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie
Kiedy skazany może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?
Listopad 18, 2013
dziadkowie alimenty - Kiedy można żądać alimentów od dziadków dziecka - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Adwokat Toruń
Kiedy można żądać alimentów od dziadków dziecka?
Listopad 20, 2013

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie rozwodowej Sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, który z małżonków doprowadził do rozpadu małżeństwa. Podczas orzekania Sąd ma 3 możliwości. Po pierwsze może stwierdzić, że winę w tej kwestii ponosi jeden z małżonków. Po drugie, może uznać, że winni są oboje małżonkowie. Po trzecie, może wyjątkowo stwierdzić, że żaden z małżonków nie ponosi winy.

Na wyraźne i zgodne żądanie obojga małżonków Sąd może również w ogóle odstąpić od orzekania o winie. Rozwiązanie to jest korzystne w sytuacji, gdy strona chciałaby oszczędzić na czasie albo nie jest zainteresowana szczegółowym roztrząsaniem kwestii pożycia małżeńskiego na sali sądowej. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj trwają nieco dłużej, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego na okoliczność winy jednego z małżonków za rozkład pożycia.

Rozważanie przez Sąd kwestii winy w rozkładzie pożycia przypomina proces ważenia za pomocą wagi albo przesuwanie suwaka na zamku błyskawicznym, który ilustruje niniejszy wpis. Wyobraźmy sobie, że każdy z krańców tego suwaka symbolizuje jedną ze stron procesu rozwodowego. Po lewej stronie mamy żonę. Po prawej męża. Jeśli przykładowo żona podczas procesu rozwodowego przedstawi argumenty i dowodowy druzgoczące dla męża to suwak zostanie przesunięty na stronę męża i na odwrót. Jeżeli po zamknięciu przewodu sądowego suwak będzie znajdował się przy krańcu symbolizującym jedną ze stron, to Sąd orzeknie jej winę. Jeśli znajdzie się w połowie zamka błyskawicznego bo obie strony w pewien sposób zawiniły to rozwód zostanie orzeczony z winy obu stron.

Ogólnie przyjmuje się, że jeden z małżonków jest winny rozkładu pożycia, jeżeli zachowuje się wobec współmałżonka niezgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Podstawowe znaczenie dla ustalenie winy za rozkład pożycia ma naruszanie przez małżonków wzajemnych obowiązków określonych w art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Wśród typowych zachowań pozwalających orzec rozwód z winy jednego z małżonków znajdują się: groźby karalne kierowane pod adresem drugiego małżonka, przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka, porzucenie drugiego małżonka bez wyraźnego powodu, uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, czy agresję małżeńską.

Naturalnie, do przyczyn rozkładu pożycia zalicza się również zdradę:

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 1997 r., sygn. akt: I CKN 86/97, LEX nr 529701 stwierdził, że:

Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia.

Z ciekawostek, warto natomiast wspomnieć, że zgodnie z innym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt: IV CK 609/03, OSNC 2005/7-8/139:

Zmiana religii przez jednego z małżonków może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 k.r.o.).

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy oboje małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa zachowywali się wobec siebie niewłaściwie to wina będzie leżała po obu stronach. Sądy nie rozróżniają bowiem winy większej i mniejszej.

Za takim rozwiązaniem opowiedział się m. in. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 lutego 2004 r., sygn. akt: I ACa 1422/03, Wokanda 2005/2/46:

Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.

Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu pozwu z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka należy dokładnie przeanalizować stan faktyczny i zadbać o dowody mogące posłużyć w trakcie procesu, gdyż zgodnie z zasadami procesu cywilnego to strona twierdząca, że rozkład pożycia nastąpił z wyłącznej winy drugiego małżonka jest obowiązana to udowodnić.

Uzyskanie wyroku rozwodowego stwierdzającego, że wyłącznie winny rozkładu pożycia jest drugi małżonek, ma przede wszystkim znaczenie prawne. Stawia małżonka niewinnego w lepszej sytuacji, gdyż może on żądać alimentów od małżonka winnego. Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony jest to, aby rozwód pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.