odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych
Luty 24, 2014
umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek
Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek
Marzec 5, 2014
Pokaż wszystkie

Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym

ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

W wielu przypadkach organy zarządzające drogami publicznymi wydają decyzje o przywróceniu do stanu poprzedniego zajętego pasa drogowego. Dla właścicieli obiektów, które w tym pasie się znalazły taka decyzja niekiedy wiąże się z koniecznością poniesienia sporych kosztów.
Dzieje się tak między innymi w przypadku, gdy niezbędne jest rozebranie ogrodzenia położonego wzdłuż drogi na całej długości działki. Tak jak niemal w każdym przypadku także w tym znajduje się pewien wyjątek który zezwala pozostawić niezmieniony stan faktyczny i uniknąć kosztownych operacji rozbiórkowych.Ustawa o drogach publicznych przewiduje pewne wyjątki od zasady, zgodnie z którą na podstawie art. 36 tej ustawy orzeka się o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego. W pewnych okolicznościach dopuszczalne jest pozostawienie takich urządzeń nawet bez zgody zarządcy drogi. Jeden z wyjątków został ustanowiony w art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, w tym m. in. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt: III SA/Lu 53/12, ów

przepis odnosi się do obiektów budowlanych i urządzeń, które były zlokalizowane w pasie drogowym w dniu wejścia w życie tejże ustawy, bądź znalazły się w pasie drogowym później, w wyniku zmian dotyczących samego pasa drogowego. Zawiera on swego rodzaju ustawowe, nielimitowane czasowo zezwolenie zajmowania pasa drogowego przez obiekty w nim opisane, nieobciążone opłatami za czasowe zajęcie pasa drogowego, przewidzianymi w tej ustawie. Przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. dotyczy zatem obiektów istniejących (uprzednio zlokalizowanych) w pasie drogowym.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2008 r., sygn. akt: II GSK 397/08, LEX nr 529374:

działanie mechanizmu określonego w art. 38 ust. 1 następuje z mocy prawa. Brak podstaw do przyjęcia, by zgoda na pozostawanie obiektu w pasie drogowym w opisanych w tym przepisie okolicznościach wymagała przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji. To ustawodawca dopuszcza pozostawianie w określonych sytuacjach obiektów i urządzeń w pasie drogowym. Legalność pozostawania obiektów i urządzeń nie jest więc zależna od jakichkolwiek działań władczych z zakresu administracji publicznej. W praktyce oznacza to, że na ten przepis można powoływać się jako instrument obrony przed ingerencjami podmiotów powołujących się na bezprawne usytuowanie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym. Brak podstawy prawnej do wydawania decyzji deklaratoryjnej w przedmiocie legalności lokalizacji w zgodzie z tym przepisem. Rozważać można natomiast dopuszczalność ubiegania się o wydanie stosownego zaświadczenia.

Zarzut z art. 38 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jest zatem skutecznym środkiem obrony naszych praw pod warunkiem, że nasze ogrodzenie lub inny obiekt zostały posadowione w pasie drogowym przed 1 lipca 1985 r. i nie wywierają one żadnego wpływu na ruch drogowy lub ich wpływ jest w tym przypadku nieznaczny. W toku postępowania administracyjnego organ wydający decyzję powinien te kwestie zbadać z urzędu ponieważ jak wskazano wyżej działanie tego mechanizmu prawnego następuje z mocy samego prawa, zaś organy administracji publicznej winny działać na podstawie i w granicach prawa.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.