uprawnienia straży miejskiej - kontrola drogowa fotoradar - prawo adwokat - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Straż Miejska nie ma uprawnień do kontroli drogowych za pomocą stacjonarnych fotoradarów
Październik 9, 2013
testament własnoręczny Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jakie warunki należy spełnić przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego?
Październik 22, 2013

W polskim prawie cywilnym zasadą jest, że wierzyciel może żądać od dłużnika odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczenia pieniężnego (art. 481 § 1 kodeksu cywilnego). Zasada ta znajduje odniesienie również do opóźnienia w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Powyższe zagadnienie jest niezwykle ważne z punktu widzenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Dla udzielenia odpowiedni na pytanie od kiedy można żądać odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego niezbędne jest odwołanie się do pojęcia zwłoki.

Zakład ubezpieczeń popadnie w zwłokę jeśli nie wypłaci odszkodowania w terminie przewidzianym w ustawie ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Cytowana ustawa przewiduje, iż zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o powstałej szkodzie. W niektórych sytuacjach termin na wypłatę odszkodowania może ulec przedłużeniu. Poszkodowany winien jednak zostać powiadomiony o przyczynach opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

Co do zasady jednak, uważa się, że przekroczenie tego 30-dniowego terminu oznacza, iż zakład ubezpieczeń popadł w zwłokę. W takim przypadku odsetki można liczyć poczynając od 31 dnia od złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o powstałej szkodzie.

Orzecznictwo sądowe jest w tej kwestii jednolite. Dla przykładu pozwolę sobie zacytować uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1995 r., sygn. akt: III CZP 69/95, opubl. OSNC 1995/10/144.

Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, wówczas zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.