windykacja należności Podstawy windykacji należności cz. II - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Podstawy windykacji należności cz. II
Luty 21, 2014
ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym
Marzec 1, 2014

W obecnych czasach mamy do czynienia z wieloma inwestycjami budowlanymi. Jest to związane nie tylko z wykorzystywaniem przez Polskę funduszy płynących z Unii Europejskiej lecz również z popytem na rynku nieruchomości mieszkalnych. Utartą regułą przy tego typu inwestycjach jest współdziałanie wielu podmiotów w procesie budowlanym.

Początkiem całego łańcucha jest inwestor, który zleca wykonanie określonych robót generalnemu wykonawcy. Poza nielicznymi wyjątkami jednak ten drugi podmiot nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Sposobem na wyjście z impasu jest zlecenie podwykonawcom prac, których samodzielnie nie jest w stanie wykonać. Pojawia się zatem szereg podmiotów, które związane są z generalnym wykonawcą. Z reguły to właśnie na nim ciąży obowiązek rozliczenia się z nimi za wykonane roboty, aczkolwiek w niektórych sytuacjach możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności samego inwestora.

Zarówno obecnie jak i w przeszłości pojawiały się jednak sytuacje w których generalny wykonawca mimo otrzymania zapłaty nie rozliczał się w sposób należyty z podwykonawcami. Z perspektywy tych ostatnich, jako najmniejszych a co za tym idzie z reguły również najsłabszych przedsiębiorstw była to sytuacja bez wyjścia. Podwykonawcy byli stawiani pod groźbą poważnych problemów finansowych lub nawet upadłości, bowiem angażowali swoje własne środki oraz potencjał maszynowy i ludzki w realizację przedsięwzięcia za które nie otrzymali wynagrodzenia.

W podobnych sytuacjach swoistym kołem ratunkowym okazywały się regulacje kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlane. W art. 647(1) kc wprowadzono solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.

Takie rozwiązanie pozwala podwykonawcy domagać się wynagrodzenia nie tylko od generalnego wykonawcy ale również od inwestora, albo od obu tych podmiotów łącznie.

Oczywiście wspomniana zasada nie obowiązuje w każdym przypadku. Dla jej zastosowania niezbędne jest zaistnienie określonych okoliczności.

Przede wszystkim do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Za każdym razem, gdy generalny wykonawca zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą powinien przedstawić ją do akceptacji inwestorowi. Umowa winna być również dostarczona wraz z  częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Po przedstawieniu takiej umowy Inwestor ma możliwość podjęcia dwóch decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub o wyrażeniu takiej zgody. Należy również podkreślić iż brak sprzeciwu inwestora w terminie 14 dniu od przedstawienia umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

Powyższy pogląd nie jest kwestionowany i znalazł odzwierciedlenie w wielu wyrokach sądów, w tym m. in. wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 października 2013 r., sygn. akt: I ACa 418/13

Wykładnia art. 647[1] k.c. dopuszcza możliwość wyrażenia przez inwestora zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób czynny, w tym wyraźny ustny lub pisemny, bądź dorozumiany i w sposób bierny (milczący).

Po drugie, umowa pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Brak tej formy skutkuje brakiem możliwości zastosowania przepisu z art. 647(1) kc.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.