Prawnik Toruń Adwokat Toruń Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
Możliwość nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
Luty 17, 2014
odpowiedzialność inwestora i wykonawcy Kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych
Luty 24, 2014

Dług może być przyczyną kłopotów i zmartwień nie tylko dłużnika, ale paradoksalnie również samego wierzyciela. Ten ostatni bowiem, co do zasady, jest zainteresowany jak najszybszym spełnieniem świadczenia przez dłużnika. Problem nabiera szerszego znaczenia w sytuacji, gdy np. przedsiębiorca nie otrzymuje kolejnej zapłaty od jednego lub wielu kontrahentów.

W takiej sytuacji niezbędnym staje się skierowanie sprawy przez przedsiębiorcę do sądu, a następnie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, do egzekucji. W sprawach cywilnych egzekucję prowadzi Komornik Sądowy. To właśnie on, jako organ egzekucyjny, dysponuje odpowiednimi uprawnieniami i narzędziami, które w większości przypadków pozwalają na skuteczną egzekucję zaległych płatności.

W poprzednim wpisie została zarysowana najbardziej powszechna, aczkolwiek nie jedyna, droga do uzyskania tytułu wykonawczego. Co do zasady orzeczenia sądów stanowią tzw. tytuł egzekucyjny. Samo posiadanie takiego tytułu nie uprawnia nas jednak do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do wybranego Komornika Sądowego. Możemy to zrobić dopiero wtedy, gdy będziemy dysponować tzw. tytułem wykonawczym. Uzyskanie tytułu wykonawczego jest możliwe poprzez złożenie we właściwym sądzie odpowiedniego wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności i doręczenie nam jego odpisu wraz z nadaną uprzednio klauzulą. Już po otrzymaniu tego dokumenty możemy sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji. Wraz z wnioskiem Komornik musi od nas otrzymać odpis tytułu wykonawczego. Inaczej będzie zmuszony wezwać nas do usunięcia braków formalnych wniosku.

Należy pamiętać, że w obecnym stanie prawnym mamy możliwość wyboru dowolnego komornika z terenu naszego kraju, za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel jest obowiązany wskazać sposób egzekucji, który Komornik ma zastosować. Do standardowych należą zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, zajęcie ruchomości lub nieruchomości. W granicach jednego wniosku można kumulować te wszystkie żądania. Należy jednak pamiętać, że wskazany sposób egzekucji powinien być jak najmniej uciążliwy dla dłużnika. Całkowicie niedorzeczne byłoby wszczynanie egzekucji z nieruchomości w sytuacji gdy dług opiewa na kwotę 200 zł.

Kierując wniosek o wszczęcie egzekucji powinniśmy również wskazać dostępne nam dane dłużnika. W zależności od przypadku obok danych adresowych dobrze jest podać numer pesel, nip, regon, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także znane nam numery rachunków bankowych lub numery rejestracyjne pojazdów należących dłużnika.

Jeżeli jest to niemożliwe albo znacznie utrudnione możemy również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za odpowiednim wynagrodzeniem.

Nadmienić należy także, iż w toku postępowania egzekucyjnego możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia na majątku dłużnika. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest kilka postępowań egzekucyjnych lub wiadomym jest, iż majątek dłużnika jest niewystarczający do zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

W myśl Art. 763 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. Poniesione koszty, komornik ściąga wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Komornik sądowy, każdorazowo kończąc postępowanie egzekucyjne, na tytule wykonawczym, zaznacza wynik egzekucji, sam tytuł natomiast, zatrzymuje w aktach sprawy. W przypadku gdy świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, komornik zwraca tytuł egzekucyjny wierzycielowi. Dokonując na nim stosownej adnotacji.

W tym miejscu, należy odnotować, iż roszczenie określone w tytule wykonawczym przedawnia się z upływem 10 lat. Wszczęcie zaś postępowania egzekucyjnego, każdorazowo przerywa bieg przedawnienia. Jest to szczególnie istotne w przypadku tzw. wierzytelności trudnych, których zaspokojenie wymaga często kilku następujących po sobie, w bliżej nie określonym przedziale czasowym, postępowań egzekucyjnych. Zakończenie postępowania egzekucyjnego komornik stwierdza w wydawanym postanowieniu, jednocześnie rozstrzygając o poniesionych kosztach w toku postępowania.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.