odstąpienie od umowy deweloperskiej Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Możliwość zastrzeżenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych
Czerwiec 8, 2014
Każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej
Czerwiec 20, 2014

Osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. błędy medyczne mają do wyboru dwie drogi dochodzenia swoich roszczeń.

Pierwszą z nich jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Drugą, postępowanie sądowe przeciwko szpitalowi lub jego zakładowi ubezpieczeń albo przeciw obu tym podmiotom łącznie. W niniejszym artykule uzyskacie Państwo informacje na temat pierwszej ze wskazanych możliwości.

Czym jest Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to gremium powołane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komisje funkcjonują od 1 stycznia 2012 r. przy każdym Urzędzie Wojewódzkim.

Każda z Komisji składa się z 16 członków. Połowę składu stanowią specjaliści z zakresu medycyny, drugą połowę wykwalifikowani prawnicy. Spośród składu komisji 14 członków powołuje Wojewoda, jeden jest desygnowany przez Ministra Zdrowia, a jeden przez Rzecznika Praw Pacjenta.

W jakich przypadkach właściwa jest Komisja?

Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa dolnośląskiego, po 1 stycznia 2012 roku. W przypadku, gdy zdarzenie medyczne wystąpiło przed tą datą możliwe jest dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Kluczowym przepisem na podstawie którego działają komisje jest art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie ze wskazanym przepisem Komisje orzekają w sprawach zdarzeń medycznych które wystąpiły wskutek:

1)   diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2)   leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3)   zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

i spowodowały zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Dla ustalenia odpowiedzialności szpitala konieczne jest wystąpienie 3 przesłanek charakterystycznych dla reżimu odpowiedzialności deliktowej – winy, szkody i związku przyczynowo-skutkowego między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a wystąpieniem szkody.

Szkoda może przybrać postać szkody majątkowej np. związanej ze zwiększonymi kosztami późniejszego usuwania skutków błędnej diagnozy lub niemajątkowej np. trwałego zeszpecenia wywołanego operacją, czy bólu i cierpienia związanych z zakażeniem.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Tryb postępowania przed Komisją

Postępowanie przed komisją toczy się na wniosek. Może on zostać złożony przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku, gdy w wyniku zdarzenia medycznego doszło to śmierci pacjenta komisja może zająć się sprawą na wniosek jego spadkobierców.

Wniosek do komisji można  złożyć w ciągu  jednego roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

Wymogi dotyczące wniosku zostały wskazane w art. 67d ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł. Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia uprawnionej osobie. Oznacza to, że postępowanie nie zostanie wszczęte.

W przypadku złożenia kompletnego i należycie opłaconego wniosku Komisja wydaje orzeczenie w terminie do 4 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Następnie, w terminie 7 dni od wydania rozstrzygnięcia Komisja sporządza jego uzasadnienie. Każda ze stron po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem ma prawo złożyć w ciągu 14 dni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ostateczne rozstrzygnięcie powinno zostać wydane w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

Jakie odszkodowanie lub zadośćuczynienie można uzyskać?

Należy podkreślić, że osoba składająca wniosek sama powinna wskazać wysokość satysfakcjonującego ją odszkodowania lub zadośćuczynienia. W porównaniu jednak do procesów sądowych maksymalna wysokość tych roszczeń została określona przepisami ustawy. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez  zakład w którym szpital ma wykupioną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W toku postępowania zakład ubezpieczeń przestawia własną propozycję co do wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia.  Jeżeli pacjent nie jest zadowolony z przedstawionej propozycji może odmówić jej przyjęcia w ciągu 7 dni. W takim przypadku może dochodzić wyższej kwoty na drodze postępowania sądowego.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.