odstąpienie od umowy deweloperskiej Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?
Kwiecień 11, 2014
Rękojmia za wady nieruchomości Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Kwiecień 24, 2014
Pokaż wszystkie

Powództwo przedwczesne a powaga rzeczy osądzonej res iudicata - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

W praktyce zdarzają się przypadki, w których Sąd z pewnych powodów oddala powództwo jako przedwczesne. Najczęściej dzieje się tak, gdy roszczenie powoda nie stało się jeszcze wymagalne lub możliwość jego dochodzenia jest uzależniona od spełnienia się określonego warunku np. udzielenia zgody przez wierzyciela hipotecznego na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wyrok oddalający powództwo nie oznacza jednak, że ponowny proces o ten sam przedmiot sporu jest niedopuszczalny.

W orzecznictwie sądowym problem ten jest poruszany od bardzo dawna. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 22 lutego 1949 r., WaC 226/48, PiP 1950, nr 2, s. 131 [cyt. za Kazimierz Piasecki [w:] Wyroki sądów pierwszej instancji, sadów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych] stwierdził:

W razie oddalenia powództwa jako przedwczesnego ponowne powództwo o ten sam przedmiot sporu jest dopuszczalne wówczas, gdy wskutek zmiany okoliczności faktycznych roszczenie stanie się wymagalne i cechę przedwczesności utraci.

Z kolei ten sam Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 października 1949 r., WaC. 21/49, z aprobującą glosą Z. Fenichela, DPP 1950, nr 5, s. 47 i n., Sąd Najwyższy stwierdził, również że:

W wypadku oddalenia powództwa z powodu przedwczesności żądania (co może wynikać z motywów wyroku), sąd nie może uchylić się od rozpoznania nowego powództwa, opartego na twierdzeniu, że wskutek upływu czasu żądanie utraciło już cechę przedwczesności.

Zob. też uchwałę SN z dnia 5 czerwca 1954 r., II CO 26/54, OSNC 1955, nr 2, poz. 30. (Tak Andrzej Jakubecki, art. 366 kpc komentarz)

Dzięki takiej konstrukcji strona powodowa może dochodzić swoich roszczeń w kolejnym powództwie opartym na tej samej podstawie faktycznej i prawnej.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.