Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - adwokat Toruń
Czym jest stalking i jak bronić się przed tym zjawiskiem?
Luty 8, 2014
naruszenie dóbr osobistych w prasie Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń Adwokat Toruń
Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych artykułem prasowym
Luty 13, 2014

W artykule 23 kodeksu cywilnego znajdujemy otwarty katalog dóbr osobistych odnoszący się do osób fizycznych. Wprost z treści tego przepisu wynika, iż dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Co ciekawe wskazany przepis chroni nie tylko dobra osobiste osób fizycznych ale również osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 43 kc przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Dobra osobiste przysługują zatem również takim podmiotom, jak chociażby spółki akcyjne, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy zaznaczyć, że odpowiednie stosowanie nie oznacza że art. 23 stosuje się wprost do dóbr osobistych osób prawnych. Nikt chyba nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić sytuacji w której spółka kapitałowa posiada dobro osobiste jakim jest zdrowie, wolność sumienia czy wyznania. Odpowiednie stosowanie oznacza, że pewnych kategorii dóbr osobistych, które z przyczyn obiektywnych u osób prawnych nie występują w ogóle się nie chroni.

Można jednak stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że osobom prawnym będą przysługiwać takie dobra osobiste jak dobre imię, nazwa, firma, tajemnica korespondencji, nietykalność pomieszczeń i tajemnica przedsiębiorstwa. Przedstawiciele doktryny prawa i orzecznictwo sądowe jest w tym wypadku zgodne.

Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej może nastąpić na różne sposoby. Z reguły jest to rozpowszechnianie niesprawdzonych lub nieprawdziwych informacji na temat działalności tego podmiotu, które ma na celu jego poniżenie lub zdyskredytowanie w opinii publicznej. Bezpośrednim skutkiem takiego działania jest przede wszystkim utrata określonej reputacji a pośrednim utrata pozycji rynkowej, klientów, czy problemy wizerunkowe.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 102/13, LEX nr 1315629:

Dobrem osoby prawnej jest m.in. jej dobre imię, rozumiane jako marka, ugruntowana pozycja. Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej może polegać np. na rozpowszechnianiu zarzutów określonej treści, bądź na ujemnej ocenie działalności podmiotu. Dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, jaką mają o niej inne osoby ze względu na zakres jej działalności. Nie ulega zatem wątpliwości, że dobre imię osoby prawnej naruszają wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej katalog roszczeń wysuwanych przeciwko sprawcy jest prawie identyczny jak w przypadku osób prawnych. Zainteresowanych tą kwestią odsyłam do mojego wcześniejszego wpisu.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.