Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę?
Czerwiec 13, 2016
Czy skarga nadzwyczajna stanie się ostatnią deską ratunku?
Luty 27, 2018
Pokaż wszystkie

Różne regulacje dotyczące umów najmu

Różne regulacje dotyczące umów najmu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka od czasów pierwotnych jest posiadanie schronienia. U zarania dziejów to schronienie mogło przybierać różne postacie – jaskiń, szałasów, czy ziemianek. Następnie pojawiły się domy. Początkowo jedno- a następnie wieloizbowe. W średniowieczu pojawiły się budynki wielopiętrowe. Na parterze znajdowały się pomieszczenia przeznaczone do wykonywania działalności wytwórczej. Wyższe piętra kamienic były wykorzystywane w celach mieszkalnych. Ten układ przetrwał do czasów współczesnych. Obecnie chyba nikt nie wyobraża sobie życia bez własnego alby przynajmniej wynajmowanego lokalu. Niezależnie czy wykorzystuje go tylko na cele mieszkaniowe czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. Z tego względu, umowy najmu są jednymi z najczęściej zawieranych. Dla naszego dobra pożądanym byłoby, aby każdy posiadał przynajmniej ogólną wiedzę na ten temat. Pozyskaniu odpowiednich wiadomości nie sprzyja fakt, iż ustawodawca przewidział różne regulacje dotyczące umów najmu.

Różne regulacje dotyczące umów najmu

Przy zapoznawaniu się z tą tematyką, problemem dla statystycznego Kowalskiego może być ilość regulacji, które bezpośrednio dotyczą najmu. Należą do nich przede wszystkim:

  • przepisy z art. 659 – 679 kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności oraz art. 680 – 692 kc dotyczące najmu lokali,

oraz

  • przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W ramach tych ustaw możemy wyróżnić najem nieruchomości na cele mieszkalne, w tym najem okazjonalny oraz najem na cele niemieszkalne, w tym tzw. najem komercyjny.

Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana na cele mieszkalne to podstawowym aktem prawnym normującym stosunki między stronami umowy jest ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Jest to pogląd niekwestionowany w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Przykładowo, Sąd najwyższy w wyroku z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt: I CNP 66/07, LEX nr 861680 wskazał:

Ustawę z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stosuje się w zasadzie do wszystkich stosunków prawnych uprawniających lokatora do używania lokalu mieszkalnego, z wyjątkami wyraźnie określonymi w ustawie (art. 1a i 3). Wyłącznie zaś do mieszkaniowego zasobu gminy stosuje się tylko te przepisy ustawy, z których wyraźnie to wynika (art. 4, 8 i 20-25 oraz dotyczące publicznego zasobu mieszkaniowego art. 6f, 7 i 14 ust. 7).

Jeżeli nieruchomość jest wynajmowana w innym celu niż mieszkalny to podstawowymi regulacjami normującymi prawa i obowiązki stron są przepisy kodeksu cywilnego.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.