Warunkiem orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - rozwód toruń - rozwody toruń
Warunkiem rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
Sierpień 25, 2014
Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym
Październik 1, 2014

W języku prawniczym współwłasność oznacza stan, w którym dana rzecz – np. nieruchomość, czy samochód – stanowi własność kilku osób. W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje współwłasności – współwłasność łączna oraz współwłasność w częściach ułamkowych.

Współwłasność łączna występuje najczęściej między małżonkami przy wspólności majątkowej małżeńskiej oraz między wspólnikami spółki cywilnej. Jej cechą charakterystyczną jest bezudziałowy charakter. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać całą rzeczą. Z kolei współwłasność w częściach ułamkowych oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział w prawie własności rzeczy np. w 1/2, 1/3 itp.

 

Zniesienie współwłasności jest możliwe tylko jeśli w danym przypadku występuje współwłasność w częściach ułamkowych.

Najczęściej powstaje ona w wyniku spadkobrania, gdy kilka osób wspólnie zakupi jakąś rzecz, na skutek rozwodu lub rozwiązania spółki cywilnej. Taki stan bywa dość kłopotliwy jeżeli każdy ze współwłaścicieli ma inną wizję i inne pomysły na korzystanie z rzeczy. Bywa, że jeden planuje we wspólnej nieruchomości otworzyć hotel, inny wolałby ją przeznaczyć na mieszkania czynszowe, a jeszcze inny wyburzyć i sprzedać jako atrakcyjny grunt w centrum miasta. Niekiedy pogodzenie interesów poszczególnych współwłaścicieli nie jest możliwe i najlepiej rozwiązać ten problem przez zniesienie współwłasności.

Dość ważne jest, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego co do zasady zniesienia współwłasności może żądać każdy ze współwłaścicieli i w każdej chwili. Pewne wyjątki w tej sytuacji wprowadza ustawa o własności lokali, ale w powyższym wpisie nie będę ich opisywał.

Co do zasady, sposobów zniesienia współwłasności jest co najmniej kilka. Należą do nich:

1. Podział fizyczny rzeczy – przydatny i możliwy w sytuacji, gdy nieruchomość będąca we współwłasności została zabudowana domem bliźniaczym i możliwy jest podział budynku w płaszczyźnie pionowej oraz wyodrębnienie dwóch działek gruntu.

Podziału fizycznego nie można dokonać w sytuacji gdy jest to sprzeczne z przepisami ustawy, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociąga za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

2. Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli wraz z ustaleniem spłaty na rzecz pozostałych.

3. Sprzedaż rzeczy wspólnej oraz podział korzyści uzyskanych z tego tytułu pomiędzy współwłaścicieli.

4. W nieruchomościach wielolokalowych możliwe jest również wyodrębnienie poszczególnych lokali oraz przyznanie ich na własność poszczególnym współwłaścicielom.

Oczywiście powyższe sposoby zniesienia współwłasności wcale nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji. W skomplikowanych sytuacjach życiowych możliwe są rozwiązania, które będą stanowić kombinację powyższych sposobów np. przyznanie auta jednemu ze współwłaścicieli, podział fizyczny budynku między dwóch innych oraz wzajemne spłaty lub dopłaty.

W większości przypadków możliwe jest zniesienie współwłasności w drodze umowy. W przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzą rzeczy ruchome np. samochód możliwe jest dokonanie zniesienia współwłasności w drodze umowy zawartej w zwykłej formie pisemnej. Jest to sposób, który praktycznie nie generuje żadnych kosztów. Koniecznym warunkiem takiej operacji jest jednak osiągnięcie porozumienia co do sposobu zniesienia współwłasności.

W przypadku, gdy w skład takiego majątku wchodzi nieruchomość niezbędne będzie udanie się do notariusza lub przeprowadzenie zniesienia współwłasności na drodze sądowej.

Podobnie, droga sądowa może okazać się niezbędna, jeśli w gronie współwłaścicieli istnieją duże rozbieżności co sposobu podziału majątku.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.