Marzec 10, 2014
zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych

W każdej umowie może znaleźć się zastrzeżenie, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego dłużnik będzie obowiązany do zapłaty określonej kary umownej. Zastrzeganie kar […]