Umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika na okoliczności niezawinione - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika na okoliczności niezawinione
Listopad 17, 2014
Terminy przedawnienia roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu
Listopad 24, 2014
Pokaż wszystkie

Termin przedawnienia roszczeń najemcy wynikających z umowy najmu - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Po ustaniu stosunku najmu powstaje możliwość dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy wynajmującym (najczęściej właścicielem lokalu) a najemcą (korzystającym z lokalu). Należy jednak pamiętać, że najemca powinien zawczasu zadbać o rozwiązanie kwestii rozliczeń, ponieważ jego roszczenia, podobnie jak inne roszczenia majątkowe, przedawniają się z upływem określonego okresu.

Po tym czasie dochodzenie roszczeń od wynajmującego może się okazać niemożliwe. Podniesienie przez wynajmującego zarzutu przedawnienia w procesie sądowym prowadzi do oddalenia powództwa najemcy (czyli mówiąc najprościej – przegrania przez tego ostatniego całej sprawy).

Należy pamiętać, że w przypadku roszczeń najemcy kodeks cywilny wprowadza krótsze od standardowych terminy przedawnienia roszczeń. Artykuł 677 kodeksu cywilnego, stanowi, iż:

Roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów poczynionych na rzeczy lub o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

Wskazany wyżej termin odnosi się do wszelkich roszczeń związanych z nakładami dokonanymi przez najemcę, zarówno nakładów koniecznych jak i ulepszeń dokonanych w lokalu.

Co ważne termin, o którym mowa w art. 677 kc jest tzw. terminem szczególnym, który wyłącza zastosowanie terminów ogólnych z art. 118 kc. Z tego względu do rozliczeń najemcy wynikających z umowy najmu stosuje się wyłącznie art. 677 kodeksu cywilnego.

W przeszłości wiele podmiotów (najemców) próbowało dochodzić rozliczeń ze stosunku najmu wskazując jako podstawę prawną przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu ale Sąd Najwyższy wyraźnie wykluczył taką możliwość. Prezentowana linia orzecznicza, zapoczątkowana wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 listopada 1980 r, sygn. akt: II CR 394/80, OSNC 1981, nr 7, poz. 134 od tamtego czasu pozostaje niezmieniona:

Najemca, który dokonał nakładów na rzecz wynajmowaną, nie może dochodzić ich zwrotu od wynajmującego na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz wyłącznie na podstawie przepisów normujących stosunku najmu; roszczenia jego z tego tytułu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 kc), niezależnie od tego, czy chodzi o nakłady konieczne, czy też użyteczne (ulepszenie rzeczy).

Każdy najemca powinien zatem skrupulatnie pilnować tego terminu.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.