odstąpienie od umowy deweloperskiej Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy na podstawie art. 691 kc
Styczeń 21, 2014
szkoda całkowita AC - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - Adwokat Toruń
Szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco (AC)
Styczeń 24, 2014

Ustalenie przez zakład ubezpieczeń w toku likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji drogowej iż wystąpiła szkoda całkowita może mieć niebagatelny wpływ na wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania. W takim przypadku przyjmuje się, że winno ono odpowiadać różnicy między wartością auta sprzed szkody a wartością pozostałości po nim (czyli ujmując rzecz kolokwialnie – wraku). W praktyce często się zdarza, że zakłady ubezpieczeń nadużywają tego pojęcia i bezzasadnie przyjmują wystąpienie szkody całkowitej, a przez to redukują wysokość wypłacanych odszkodowań. Z tej perspektywy warto prześledzić poglądy sądów na ten problem. Mogą okazać się dla nas nieocenioną pomocą w nierównej walce o należne odszkodowanie.

Zasadniczo, w orzecznictwie sądowym zostały rozróżnione dwa rodzaje szkód. Pierwszym z nich jest tzw. szkoda częściowa. Występuje ona, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza jego wartości z dnia ustalenia odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Zainteresowanych odsyłam do lektury wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r., sygn. akt I ACr 30/92.

Jeśli natomiast chodzi o szkodę całkowitą, to obecnie zgodnie przyjmuje się, że występuje ona w przypadku, gdy koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem. W takim przypadku roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy m. in. w orzeczeniu z dnia 20.02.02 r., sygn. akt: V CKN 903/00 oraz uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 12 stycznia 2006 r., sygn. akt III CZP 76/05.

Reasumując powyższe, o zaistnieniu szkody całkowitej można mówić w przypadku, gdy naprawa auta jest nieopłacalna, a więc koszt jej dokonania jest równy albo przekracza wartość pojazdu z chwili wystąpienia szkody. Jeżeli koszt naprawy pojazdu jest niższy to poszkodowany ma prawo dochodzić od zakładu ubezpieczeń odszkodowania w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.