głośny sąsiad co robić, prawo sąsiedzkie, sąsiad hałąsuje - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jeśli sąsiad nadmiernie hałasuje…
Listopad 14, 2013
Terminy przedawnienia w prawie przewozowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Terminy przedawnienia w prawie przewozowym
Listopad 17, 2013

Sprawy dotyczące posiadania narkotyków należą do najczęściej pojawiających się na wokandach sądowych. W wielu przypadkach czyn zabroniony czyli posiadanie środków odurzających wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczy niewielkiej ilości narkotyków. Dalsze ściganie takiego czynu nie zawsze jest opłacalne. Również z punktu widzenia organów procesowych. W wielu przypadkach mogą one odstąpić od ścigania w myśl zasady oportunizmu procesowego. Na gruncie kodeksu postępowania karnego od wielu lat znana jest instytucja umorzenia postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu usytuowana w przepisie z art. 17 § 1 pkt. 3) kpk. Należy jednak zauważyć, że w przypadku czynu polegającego na posiadaniu nieznacznej ilości narkotyków jest jeszcze druga możliwość wypływająca z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wspomniany artykuł stanowi:

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Zgodnie z treścią tego przepisu, aby zaistniała możliwość do umorzenia postępowania karnego muszą zaistnieć trzy podstawowe warunki – po pierwsze ilość narkotyków posiadanych przez podejrzanego lub oskarżonego musi być nieznaczna, ich przeznaczenie musi być na użytek własny, a po trzecie czyn polegający na posiadaniu środków psychoaktywnych musi nosić niewielki ładunek społecznej szkodliwości.

Ustawy karne, same w sobie nie zawierają definicji nieznacznej ilości narkotyków. O wiele bardziej wyczerpujące jest tutaj orzecznictwo sądowe. W świetle różnych judykatów nieznaczna ilość to taka która nie pozwala na odurzenie się narkotykiem większej ilości osób. Przy ocenie, czy mamy do czynienia z nieznaczną ilością narkotyków niezbędne jest odwołanie się do kryteriów ilościowych i jakościowych narkotyków. Niewątpliwie przecież każdy narkotyk jest różny pod względem siły działania a co za tym idzie ilości potrzebnej do odurzenia konkretnej osoby.

Za takim tokiem rozumowania opowiadają się sądy, w tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt: II AKa 430/12, KZS 2013/3/94, w którym stwierdził:

Prawidłowa wykładnia pojęcia „znacznej ilości”, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku poz. 124) winna uwzględniać elementy ilościowe (waga), jak i jakościowe narkotyku (stopień toksyczności). Stąd też punktem wyjścia winna być porcja (dawka) wystarczająca do odurzenia jednej osoby. Jeżeli ilość narkotyków (porcji – dawek) jest taka, że wystarcza jednorazowo do odurzenia co najmniej kilkudziesięciu osób, to wyczerpuje to znamię „znacznej ilości”.

Dla uznania, że zaistniały przesłanki do zastosowania instytucji umorzenia postępowania znaczenie ma również, w jakim celu podejrzany lub oskarżony posiadał dany narkotyk. Jeżeli celem posiadania była dalsza odsprzedaż środków psychoaktywnych, to niewątpliwie do umorzenia postępowania dojść nie może. Obrót narkotykami cechuje się znacznie większym ładunkiem społecznej szkodliwości niż ich konsumpcja na własny użytek.

Trzecim warunkiem, jest dojście przez organ procesowy do wniosku, iż czyn popełniony przez sprawcę jest społecznie szkodliwy w stopniu znikomym.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.