ustawa o drogach publicznych -Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym
Marzec 1, 2014
niedopuszczalność kary umownej
Zastrzeganie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jest niedopuszczalne
Marzec 8, 2014
Pokaż wszystkie
umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek

umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek

Wiele osób zmaga się ostatnio ze sprawami o zachowek. Dzieje się tak zarówno w przypadku, gdy na podstawie testamentu odziedziczyli cały spadek albo jego znaczną część, jak i w przypadku, gdy przed śmiercią spadkodawcy otrzymali pokaźną darowiznę, która wyczerpuje praktycznie cały spadek. Spory przeważnie dotyczą darowizn lub dziedziczenia nieruchomości.

W orzecznictwie przyjmuje się, że jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 k.c. W ten sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt: III CSK 255/07, OSNC 2009/3/47.

Przepis z art. 1000 § 1 kodeksu cywilnego co do zasady jest jasny:

Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

W treści wyraźnie zaznaczono, iż chodzi o darowiznę. Dyspozycją tego przepisu nie jest objęta umowa dożywocia. Podstawowa różnica pomiędzy darowizną a dożywociem jest to, że przykładowo darowizna nieruchomości stanowi nieodpłatne przysporzenie na rzecz obdarowanego zaś umowa dożywocia jest umową wzajemną, w której zbywca przenosi na drugą stronę umowy prawo własności nieruchomości, w zamian za co nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W takim przypadku co do zasady nabywca jest obowiązany przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

O tym czy dana umowa jest umową darowizny czy dożywocia decyduje jej treść. Umowa darowizny nieruchomości winna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Z kolei umowa dożywocia zawsze musi mieć taką formę.

Przed podpisaniem aktu notarialnego warto poprosić notariusza o dokładne wyjaśnienie jaką umowę podpisujemy, albowiem w praktyce zdarza się, że strony błędnie wskazują rodzaj umowy którą chcą zawrzeć, a następnie po latach pojawiają się problemy związane z roszczeniami o zachowek.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.