Jakie roszczenia przysługują w przypadku, gdy biuro podróży odwoła wycieczkę lub obniży standard wyjazdu wakacyjnego?
Czerwiec 30, 2014
Warunkiem orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - rozwód toruń - rozwody toruń
Warunkiem rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
Sierpień 25, 2014

Problematykę zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców szczegółowo reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w art. 26 stwierdza, iż:§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.§ 2.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

O ile problemu nie stwarza sytuacja, w której rodzice po rozwodzie zachowują wspólne miejsce zamieszkania, o tyle rozłączne ich zamieszkiwanie budzi już pewne spory.

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których dziecko nie posiada miejsca zamieszkania przy żadnym z rodziców, wówczas po spełnieniu ustawowych przesłanej należy złożyć przed Sądem Opiekuńczym wniosek o ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca lub matki.

Powyższy wniosek należy złożyć przed Sądem opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy ? właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka, niezależnie od dotychczasowego może nastąpić na skutek wniosku złożonego w trybie art. 577 k.p.c. zgodnie, z którym sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy, a więc jeżeli z punktu widzenia dobra małoletniego zasadne byłoby ustalenie miejsca zamieszkania przy drugim z rodziców, to zgodnie z treścią art. 577 k.p.c. jest to możliwe.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.