Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Jakie roszczenia mogą przysługiwać kierowcy zatrudnionemu w przedsiębiorstwie transportowym?
Maj 4, 2015
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
Maj 8, 2015
Pokaż wszystkie
W czym może pomóc list żelazny - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu;

W czym może pomóc list żelazny - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu;

Z naszą kancelarią coraz częściej kontaktują się osoby, które w obawie przed ewentualną odpowiedzialnością karną zbiegły za granicę. Bywa, że w związku ze sprawami, w których są podejrzanymi lub oskarżonymi, są poszukiwane listem gończym lub europejskim nakazem aresztowania.

Nierzadko po kilku latach spędzonych z dala od rodziny takie osoby chciałyby powrócić do kraju, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej. Przylot lub przyjazd do Polski wiąże się jednak z możliwością zatrzymania przez organy ścigania. Z tego takie osoby poszukują rozwiązania, aby odpowiadać z wolnej stopy. Taką możliwość daje list żelazny.

Warunki wydania listu żelaznego

List żelazny może zostać wydany przez właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. O list żelazny może się starać każdy podejrzany lub oskarżony, który przebywa za granicą. Podstawowym warunkiem uzyskania listu żelaznego jest oświadczenie, które składa podejrzany lub oskarżony, że stawi się w oznaczonym terminie do sądu lub prokuratora, pod warunkiem, że będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Postępowanie o wydanie listu żelaznego toczy się na wniosek. Sam wniosek może zostać złożony przez podejrzanego lub oskarżonego albo jego obrońcę.

Bardzo ważne jest, że Sąd może ale wcale nie musi wydać listu żelaznego.  Zależy to tylko i wyłącznie od jego uznania. Sąd podejmuje decyzję po rozważeniu okoliczności danej sprawy.

Największym dobrodziejstwem wynikającym z posiadania listu żelaznego jest możliwość odpowiadania z wolnej stopy czyli pozostawania na wolności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury:

Zapewnienie oskarżonemu pozostawania na wolności – o którym mowa w art. 282 § 1 KPK – odnosi się jedynie do postępowania, w związku z którym wydano list żelazny i w żadnym razie nie rozciąga się na inne postępowania, w szczególności w sprawach, w których nastąpiło prawomocne skazanie.

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2009 r., sygn. akt: I KZP 11/09)

Jeśli zatem przeciwko oskarżonemu lub podejrzanemu toczy się kilka różnych postępowań, w których jest poszukiwany, to powinien starać się o list żelazny oddzielnie dla każdej ze spraw.

Przykład 1

Przeciwko Janowi Z. wniesiono dwa akty oskarżenia. Jeden do Sądu Rejonowego w Toruniu, drugi do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W takim przypadku Jan Z. chcąc powrócić do Polski powinien wnosić o wydanie dwóch oddzielnych listów żelaznych.

Jeśli natomiast został już prawomocnie skazany to jedyną możliwością pozostania na wolności jest złożenie wniosku o dozór elektroniczny lub odroczenie wykonania kary.

Przykład 2

Przeciwko Janowi Z. wniesiono akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Toruniu. Wcześniej został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nie rozpoczął wykonywania kary ponieważ zbiegł za granicę. W takim przypadku, Jan Z. powinien starać się o list żelazny w pierwszej ze spraw, a w drugiej złożyć wniosek o dozór elektroniczny lub odroczenie wykonania kary.

Standardowo, im więcej postępowań karnych toczy się przeciwko danej osobie, tym trudniej z takiej sytuacji wybrnąć i szanse na uzyskanie listów żelaznych są mniejsze.

Obowiązki posiadacza listu żelaznego

Należy jednak pamiętać, że posiadacz listu żelaznego jest również obowiązany przestrzegać kilku zasad.

Po pierwsze, jest obowiązany stawiać się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym również prokuratora.

Po drugie, jest obowiązany przebywać w wybranym przez siebie miejscu pobytu w kraju. Jeśli oskarżony lub podejrzany chciałby gdzieś wyjechać to powinien mieć na to zgodę sądu.

Po trzecie, nie może nakłaniać do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób  utrudniać postępowania karnego.

W razie potrzeby, Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia przez osobę zainteresowaną określonego poręczenia majątkowego.

W razie naruszenia powyższych zasad sąd orzeka o odwołaniu listu żelaznego. Jeśli zostało zastosowane poręczenie majątkowe to wartości będące przedmiotem poręczenia podlegają przepadkowi. Na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego oraz przedpadku poręczenia majątkowego przysługuje zażalenie.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.