Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń
Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku
Maj 5, 2016
W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram konta
W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?
Czerwiec 13, 2016
Pokaż wszystkie
W-jaki-sposób-wyegzekwować-kontakty-z-dzieckiem-Kancelaria-Adwokacka-Ius-Cogens-w-Toruniu

W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Bardzo duży odsetek spraw z dziedziny prawa rodzinnego dotyczy kontaktów z dziećmi. Bywa, że jeden z rodziców z różnych i często tylko sobie znanych powodów utrudnia lub całkowicie uniemożliwa drugiemu rodzicowi kontaktowanie się z małoletnimi. Takie sytuacje często prowadzą do powstania lub zaognienia istniejącego już wcześniej konfliktu między rodzicami a co gorsza wcale nie służą dobru dziecka. Należy jednak pamiętać, że rodzic pozbawiony kontaktów ze swoim dzieckiem nie jest w cale bezbronny i może swoich praw dochodzić na drodze sądowej. Od kilku lat istnieją dość skuteczne instrumenty prawne, które pozwalają na wyegzekwowanie kontaktów z małoletnimi. Poniższy artykuł przedstawia je w telegraficznym skrócie.

Pomimo prawomocnego wyroku, który przyznał mi prawo do widzeń z dzieckiem w co drugi weekend matka dziecka uniemożliwia mi kontakty z córką. Jak się przed tym bronić i jak wyegzekwować prawo do spotkań z dzieckiem?

Sytuacja, w której jeden z rodziców pomimo prawomocnego rozstrzygnięcia uniemożliwia lub poważnie utrudnia drugiemu kontakt z dzieckiem bywa niestety częsta. Najczęściej rodzic, który mimo swojego prawa nie może zobaczyć dziecka dzwoni w takich sytuacjach na policję, która poza sporządzeniem notatki służbowej w praktyce niewiele jest w stanie pomóc.

Złóż wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty

Ustawodawca przewidział takie sytuacje chroniąc pokrzywdzonego w tym względzie rodzica instytucją zagrożenia nakazaniem zapłaty uregulowaną w art. 598(15) kpc. W myśl paragrafu 1 powołanego przepisu „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.”

W jaki sposób przygotować wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty?

Kierując do sądu wniosek należy zgromadzić dowody wykazujące, iż niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie kontaktów ma charakter zawiniony przez rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje. Przydatne mogą pozostać zarówno notatki policyjne, jak i zeznania świadków czy raporty kuratora (jeżeli kontakty miały się odbywać w jego obecności). Ustawodawca nie wprowadził zamkniętego katalogu środków dowodowych, co oznacza, że każdy dowód należycie wykazujący fakt, iż kontakt nie jest realizowany w zgodzie z orzeczeniem lub ugodą oraz, iż jest to wynik zawinionego i celowego działania drugiego rodzica może stanowić istotny i skuteczny dowód w sprawie.

Zagrożenie nakazaniem zapłaty to pierwszy krok

Należy pamiętać, iż zagrożenie nakazaniem zapłaty jest instytucją, której celem jest przymuszenie jednego z rodziców do respektowania orzeczonych lub określonych ugodą kontaktów. W wypadku gdy pomimo wydania postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty osoba zobowiązana nadal ignoruje swój obowiązek rodzic uprawniony musi skierować do sądu kolejny wniosek z żądaniem nakazania zapłaty za dalsze kontakty z dzieckiem, których nie mógł zrealizować. Uwzględniając taki wniosek Sąd nakaże rodzicowi zobowiązanemu do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty pieniężnej za każdy niezrealizowany kontakt z dzieckiem.

Do jakiego sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty?

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty z dzieckiem należy złożyć przed Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Opiekuńczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu małoletniego.

Jaka jest opłata od wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty za nierealizowane kontakty z dzieckiem?

Od wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty pobiera się opłatę sądową w kwocie 40 zł, której dowód uiszczenia należy dołączyć do wniosku.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.