W-jaki-sposób-wyegzekwować-kontakty-z-dzieckiem-Kancelaria-Adwokacka-Ius-Cogens-w-Toruniu
W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem?
Maj 16, 2016
Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń
Czy zwolnienie lekarskie pozbawia pracownika prawa do dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę?
Czerwiec 13, 2016
Pokaż wszystkie

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram konta

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu

Największe boje w sprawach rodzinnych zazwyczaj toczą się wokół kwestii majątkowych albo władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Najczęstszym powodem tego stanu rzeczy jest przenoszenie konfliktu istniejącego między rodzicami na każdy obszar związany z funkcjonowaniem rodziny. Wzajemna nienawiść jest tak wielka, że przysłania racjonalne myślenie. Rodzice, zamiast skupić się na dobru swoich wspólnych dzieci, robią wszystko aby dokuczyć drugiej stronie. W takich przypadkach porozumienie odnośnie władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem jest niemożliwe. Bywa również, że rodzic pod którego pieczą znajdują się dzieci, próbuje je odseparować od drugiego z rodziców. Utrudnia lub w ogóle uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakty z małoletnimi. Zdarzają się również przypadki, w których drugi z rodziców zupełnie przestaje się interesować dziećmi i nie przestrzega ram kontaktów ustalonych w wyroku rozwodowym albo postanowieniu sądu rodzinnego. Obie sytuacje znacznie komplikują, a niekiedy nawet dezorganizują życie całej rodziny. W razie potrzeby istnieją jednak prawne instrumenty pozwalające na przymuszenie nielojalnej strony do przestrzegania planu kontaktów z dziećmi.

Opisywana w jednym z poprzednich artykułów sytuacja, w której jeden z rodziców uniemożliwia drugiemu kontakty z dzieckiem nie jest jedyną formą naruszania rozstrzygnięć dotyczących uregulowania spotkań z małoletnim. Równie dotkliwe bywają bowiem częste w praktyce sytuacje, w których to rodzic uprawniony do kontaktów narusza je na przykład poprzez lekceważenie określonych przez Sąd godzin lub też sposobu realizacji spotkania.

Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

Kodeks postępowania cywilnego zawiera instrument prawny umożliwiający ochronę rodzica sprawującego stałą opiekę nad dzieckiem przed niekorzystnymi działaniami uprawnionego do kontaktów z małoletnim, w sytuacji gdy działania te naruszają prawomocne orzeczenie lub ugodę ustalającą kontakty. W myśl paragrafu 2 art. 598 (15) kpc „Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje”.

Oznacza to, iż uprawniony do kontaktów naruszając ich zakres lub sposób realizacji np. poprzez przedłużanie czasu ich trwania może ponosić odpowiedzialność. Sąd uwzględniając wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, w wypadku dalszego ignorowania prawomocnych rozstrzygnięć może nałożyć na uprawnionego do kontaktu obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewłaściwie wykonany kontakt.

Kiedy można mówić o niewłaściwym wykonywaniu kontaktu z dzieckiem przez uprawnionego?

O nieprawidłowym wykonywaniu kontaktów z dzieckiem przez osobę do nich uprawnioną można mówić zarówno w sytuacji opisywanej przez pytającego tj. wówczas gdy rodzic uprawniony narusza czas trwania spotkania, choćby przez jego przedłużanie. Naruszenie omawianego obowiązku może mieć jednak inne formy, występując także gdy rodzic realizuje spotkanie z dzieckiem poza wyznaczonym przez Sąd miejscem (np. miejską bawialnią) lub bez obecności wyznaczonych osób (np. kuratora sądowego lub drugiego z rodziców). W każdej z tego typu sytuacji rodzic, pod którego stałą pieczą dziecko pozostaje może wówczas domagać się od Sądu by ten wydał postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty.

Jeżeli zaś naruszenie obowiązków dotyczących sposobu wykonania kontaktu ma charakter nagminny otwartą pozostaje kwestia wnioskowania do Sądu o zmianę sposobu lub formy ich realizowania (np. poprzez uregulowanie spotkań w miejscu zamieszkania matki dziecka, lub w jej obecności) celem faktycznego uniemożliwienia dokonywania dalszych naruszeń.

Ilustracja artykułu została zaczerpnięta z serwisu freeimages.com.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.