Możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony
Październik 22, 2014
Powód powinien już w pozwie wskazać wszelkie znane sobie dowody - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Powód powinien już w pozwie wskazać wszelkie znane sobie dowody
Listopad 3, 2014
Pokaż wszystkie

W jakich przypadkach osobie pokrzywdzonej przestępstwem przysługuje nawiązka i w jaki sposób jej dochodzić - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Nawiązka jest jednym ze środków karnych wymienionych w kodeksie karnym. Celem nawiązki jest zrekompensowanie szkody jakiej doznała osoba pokrzywdzona przestępstwem albo przynajmniej zmniejszenia dolegliwości jakie odczuła w wyniku popełnionego czynu zabronionego. Poniższy wpis przedstawia najistotniejsze kwestie związane z orzekaniem nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

 

Kiedy orzeka się nawiązkę?

Podstawę prawną orzeczenia nawiązki stanowi art. 47 kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd może orzec o obowiązku zapłacenia nawiązki w sytuacjach:

  • skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (art. 47 § 1 kk)
  • skazania za przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu (art. 47 § 2 kk)
  • skazania za przestępstwo katastrofy komunikacyjnej, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy komunikacyjnej lub wypadku komunikacyjnego, którego sprawca był w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środków odurzających) albo zbiegł z miejsca zdarzenia (art. 47 §3 kk)
  • zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę, gdy zasądza ją zamiast obowiązku naprawienia szkody

Kto może domagać się nawiązki?

W zależności od tego z jakim czynem zabronionym mamy do czynienia, nawiązka może być zasądzana na rzecz różnych podmiotów, w tym pokrzywdzonego który zachowuje prawo do jej dochodzenia w wypadku odstąpienia od zasądzenia naprawienia szkody , a także w wypadku skazania oskarżonego za występek o charakterze chuligańskim.

Jaka może być wysokość nawiązki?

Wysokość zasądzonej nawiązki zależy od okoliczności sprawy, w tym rozmiaru wyrządzonej szkody lub doznanej krzywdy. Kodeks karny przewiduje jednak jej granice wskazując na jej maksymalną wysokość w kwocie 100.000 złotych.

W jaki sposób można wyegzekwować zasądzoną nawiązkę?

W wypadku braku dobrowolnej zapłaty zasądzonej nawiązki przez skazanego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo skorzystania z mechanizmów egzekucji sądowej, przez skierowanie samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata stosownego wniosku do komornika sądowego, który dochodzoną należność wyegzekwuje przymusowo.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.