Sposoby zniesienia współwłasności - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu - adwokat nieruchomości Toruń
Posiadacz samoistny także powinien uregulować podatek od nieruchomości
Styczeń 14, 2014
Dodatek energetyczny dla kogo kwestia opłaty skarbowej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu adwokat Toruń
Dodatek energetyczny a kwestia opłaty skarbowej
Styczeń 17, 2014

Wspólnicy spółek cywilnych, którzy z jakichkolwiek przyczyn chcieliby zaprzestać prowadzenia działalności w tej formie mają trzy możliwości. Pierwszą z nich jest rozwiązanie spółki za zgodą wszystkich wspólników. Drugą, żądanie rozwiązania spółki cywilnej przez Sąd na podstawie art. 874 § 1 kc. Trzecią, wypowiedzenie udziału w spółce na podstawie art. 869 kc. Prawo do wypowiedzenia udziału w spółce przysługuje każdemu wspólnikowi.

Art. 869 kc rozróżnia dwa tryby wypowiedzenia udziału w spółce. W paragrafie pierwszym tego artykuły został uregulowany tryb, który można nazwać standardowym. Dotyczy on sytuacji, w której mamy do czynienia z umową spółki cywilnej zawartą na czas nieoznaczony. W takim przypadku, każdy wspólnik może wystąpić ze spółki wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Drugi rozwiązanie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych i przewiduje możliwość wypowiedzenia udziału w spółce bez zachowania terminów wypowiedzenia. Możliwość zastosowania tego rozwiązania została jednak ograniczona poprzez wskazanie, iż może to nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Pod tym pojęciem mogą kryć się różne życiowe sytuacje, które należy każdorazowo oceniać poprzez pryzmat konkretnego przypadku. Ważne powody mogą wynikać z trudnej sytuacji życiowej, czy ciężkiej choroby jednego ze wspólników albo z braku porozumienia pomiędzy wspólnikami, czy konfliktów wewnątrz spółki.

Adresatami wypowiedzenia udziału w spółce jako oświadczenia woli powinni być wszyscy pozostali wspólnicy i zostaje ono złożone z chwilą dojścia oświadczenia do każdego z pozostałych wspólników w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.). Przepisy k.c. nie wymagają zachowania dla wypowiedzenia formy szczególnej, jednakże z uwagi na treść art. 77 § 2 k.c. w zw. z art. 860 § 2 k.c. powinno ono być stwierdzone pismem.

Wypowiedzenie udziału może zostać dokonane zarówno osobiście przez wspólnika, jak i za pośrednictwem ustanowionego przez niego pełnomocnika. Należy przy tym poczynić uwagę, że zgodnie z poglądem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wyrażonym w wyroku z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt: I ACa 628/99, OSA 2002/7/41:

Wystąpienie z „ważnych powodów” ze spółki cywilnej (art. 869 § 2 k.c.) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego dokonanie tej czynności przez pełnomocnika wymaga stosownego pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 zdanie 2 k.c.).

Z chwilą rozwiązania spółki cywilnej dotychczasowa współwłasność łączna zamienia się we współwłasność w częściach ułamkowych, co oznacza, że wspólnicy uzyskują prawo rozporządzenia swoimi udziałami w rzeczach, które poprzednio stanowiły tzw. współwłasność łączną identyczną jak współwłasność majątkowa małżeńska.

Taki stan powoduje możliwość zniesienia współwłasności w drodze umowy lub na drodze sądowej.

W spółkach dwuosobowych wypowiedzenie udziału przez jednego ze wspólników jest równoznaczne z rozwiązaniem spółki.

Należy podkreślić, iż w niektórych sytuacjach wypowiedzenie udziałów w zwykłej formie pisemnej może przysporzyć nam pewnych problemów. Dotyczy to sytuacji, w której w skład majątku wspólników spółki cywilnej wchodzi nieruchomość albo prawo użytkowania wieczystego. W tych przypadkach wypowiedzenie udziału winno nastąpić co najmniej w formie z podpisem notarialnie poświadczonym. Brak takiej formy może powodować brak możliwości zmiany wpisu dotyczącego udziałów w prawie własności lub w użytkowaniu wieczystym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.