Zalety związane z prowadzeniem zakładu pracy chronionej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Zalety związane z prowadzeniem zakładu pracy chronionej
Maj 13, 2015
W-jaki-sposób-wyegzekwować-kontakty-z-dzieckiem-Kancelaria-Adwokacka-Ius-Cogens-w-Toruniu
W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem?
Maj 16, 2016

Często w trakcie prac remontowych na nieruchomościach dochodzi do zajęcia pasa drogowego. Artykuł omawia podstawowe zagadnienia związane z zajęciem tego pasa w trakcie prac ociepleniowych na elewacjach budynków.

Właściciele budynków położonych bezpośrednio przy ulicy czy chodniku często nie zdają sobie sprawy, iż przeprowadzenie remontu, w tym docieplenie elewacji może się wiązać z powstaniem konieczności uiszczenia stosownej opłaty na rzecz Gminy. W momencie gdy powstała w wyniku docieplenia nowa warstwa budynku (przez którą należy rozumieć warstwy konstrukcyjne takie jak: styropian, klej, siatkę, tynk zewnętrzny) wkracza w drogę publiczną powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Ustawa o drogach publicznych w art. 40 szczegółowo wymienia sytuacje, w których obowiązek ten powstaje, sama zaś stawka opłaty jest dookreślana odpowiednimi uchwałami jednostek samorządu terytorialnego, uzależniając wysokość opłaty od okresu zajęcia oraz zakresu naszej ingerencji w pas drogowy.

Docieplenie węższe niż metr

Akty prawa miejscowego najczęściej określają wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego jako iloczyn okresu zajęcia (liczby dni) z zakresem ingerencji w pas drogowy (liczonym w metrach wkroczenia w pas drogowy) oraz wskazanym w uchwale wskaźnikiem. W praktyce może jednak powstać problem co w sytuacji gdy nowa warstwa budynku – docieplenie – wkracza w pas drogowy zaledwie kilkadziesiąt centymetrów?
Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Oznacza to, iż niezależnie od faktycznej grubości nowej warstwy budynku Gmina naliczy opłatę od każdego pełnego metra

Jaki termin zajęcia pasa drogowego należy wskazać we wniosku?

Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków  udzielenia zezwoleń na zajecie pasa drogowego wniosek o zajęcie pasa drogowego powinien zawierać określenie planowanego okresu zajęcia pasa drogowego. Wobec charakteru zajęcia pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku spełnienie powyższego wymogu może nastąpić poprzez precyzyjne wskazanie terminu początkowego zajęcia przez umieszczenie obiektu w pasie drogowym wraz z oznaczeniem, iż zajęcie pasa nastąpi na czas nieoznaczony.

Na jaki okres zostanie wydana zgoda?

Pomimo powyższego decyzja o wyrażeniu zgody na zajęcie pasa drogowego winna wskazywać precyzyjny okres udzielonego zezwolenia. Ustawodawca nie przewidział udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas nieokreślony. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawane jest wyłącznie na czas określony, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481), co znajduje uzasadnienie w tym, iż udzielane jest za jednorazową opłatą, udzielenie zezwolenia bezterminowo uniemożliwiłoby określenie opłaty (lub nałożenie kary w trybie art. 40 ust. 12 pkt 2 ustawy o drogach publicznych). Zezwolenie wydawane jest ponadto wyłącznie na wniosek zainteresowanego, o czym stanowi § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. Dotyczy to również przedłużenia terminu zajęcia pasa drogowego (II SA/Sz 600/08 – Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-13),. Decyzja na zajęcie pasa drogowego powinna być zadem wydawana na czas określony (którego długość winna być przez organ uzasadniona) poczynając od daty umieszczenia obiektu w pasie drogowym po ustalony przez organ termin końcowy (który może zostać przedłużony na wniosek zainteresowanego).

Kiedy wnosi się opłatę za zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku?

Zgodnie z art. 40 ust. 13 termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. Opłata winna być określona za cały wskazany w decyzji okres udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.