Czym są zakłady pracy chronionej - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Czym są zakłady pracy chronionej?
Maj 11, 2015
Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku - Kancelaria Awokacka Ius Cogens Toruń
Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku
Maj 5, 2016

W poprzednim wpisie przybliżyliśmy instytucję, podstawowe cele i wymogi uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej. Dzisiaj przedstawimy podstawowe uprawnienia, które zakładom tego typu przysługują.

Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia:a) dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników z PFRON,b) zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, PTU, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), z tym że: w przypadku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zaś w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie następuje, jeżeli czynność podlegająca opodatkowaniu pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem ZPCh;c) zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym;d) dodatkowe wsparcie z PFRON:- o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;- o zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu z zastrzeżeniem, że są to wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zakład Pracy Chronionej, a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Problematykę zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W oparciu o powołany przepis ustawy podstawę zwolnienia stanowi art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ta regulacją podstawą udzielenia ulgi jest sytuacja, w której wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Należy przy tym zauważyć, iż obowiązek wykazania zaistnienia powyższej przesłanki spoczywa na starającym się o ulgę Zakładzie, który winien przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi.

fot. sxc.hu

Marcin Synak
Marcin Synak
posiada kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej. Teksty na blogu są odzwierciedleniem ciekawych spraw, którymi miał okazję się zajmować. W wolnych chwilach pogłębia swoje pasje jakimi są - historia oraz gry strategiczne.