umowa dożywocia a zachowek Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń - umowa dożywocia a zachowek
Umowa dożywocia zabezpiecza przed przyszłymi roszczeniami o zachowek
Marzec 5, 2014
zmniejszenie kary umownej Możliwość miarkowania - zmniejszenia - kar umownych - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens w Toruniu
Możliwość miarkowania (zmniejszenia) kar umownych
Marzec 10, 2014
Pokaż wszystkie
niedopuszczalność kary umownej

niedopuszczalność kary umownej Złożenie świadczenia do depozytu sądowego jako skuteczny instrument prawny w rękach dłużnika - Kancelaria Adwokacka Ius Cogens Toruń

Artykuł 483 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że w umowie może znaleźć się zastrzeżenie zgodnie z którym naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Wskazany przepis co do zasady jest jasny i jako taki nie powinien podlegać interpretacji (clara non sunt interpretanda). W niektórych umowach pojawiają się jednak zastrzeżenia kar umownych np. na wypadek zwłoki w płatności raty leasingowej lub zwrotu pożyczki.

Wskazana praktyka jest z punktu widzenia prawa niedopuszczalna i skutkuje możliwością odmowy zapłaty kary umownej przez osobę pod adresem której kierowane są takie żądania.

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego jest nieważne z mocy samego prawa. Wielokrotnie ta kwestia była poruszana w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Zainteresowanych odsyłam do uzasadnienia wyroku z dnia 18 sierpnia 2005 r., sygn. akt: V CK 90/05, M. Prawn. 2005/18/874 w którym sformułowano następującą tezę:

Bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa jest art. 483 KC. Kary umowne mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań niepieniężnych. Dlatego za niedopuszczalne należy uznać zastrzeżenie kary umownej w przypadku zobowiązania leasingobiorcy, ponieważ jego obowiązek wobec kontrahenta polega na obowiązku zapłaty rat leasingowych.

fot. sxc.hu

Piotr Konieckiewicz
Piotr Konieckiewicz
Łączy swoją pasję do prawa z praktyką zawodową. Większość artykułów napisanych na blogu ma swoje źródło w realnych problemach, z którymi przyszło mu się mierzyć. Wolne chwile poświęca na tropienie ciekawostek i absurdów związanych z prawem, zwiedzanie bliższej i dalszej okolicy, fotografowanie, gry komputerowe oraz literaturę historyczną i przygodową.